สรุปผลการปฏิบัติงาน PA ปี 2560


P&P Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
121830.00
116585.00
95.69
52290.00
49311.00
94.30
40667.00
39651.00
97.50
12394.00
11951.00
96.43
7246.00
6943.00
95.82
9233.00
8729.00
94.54
x  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
51.00
865092.00
416409.00
48.13
354583.00
169731.00
47.87
308098.00
140657.00
45.65
89510.00
47105.00
52.63
62434.00
33413.00
53.52
50467.00
25503.00
50.53
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (42 ต่อ 1000) (หน่วยนับ:คน)
42.00
142697.00
4352.00
30.50
60503.00
2199.00
36.35
44212.00
1377.00
31.15
15868.00
396.00
24.96
10246.00
313.00
30.55
11868.00
67.00
5.65
/  (12) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:ตำบล)
50.00
413.00
404.00
97.82
141.00
140.00
99.29
120.00
120.00
100.00
71.00
67.00
94.37
37.00
33.00
89.18
44.00
44.00
100.00
/  (15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:คน)
85.00
2943.00
2560.00
86.99
496.00
405.00
81.65
2172.00
1915.00
88.17
136.00
116.00
85.30
65.00
59.00
90.80
74.00
65.00
87.84
/  (17) ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย) (หน่วยนับ:ตำบล)
80.00
35.00
35.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
3.00
3.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (19) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (≤ 18 ต่อ ประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
18.00
4596913.00
769.00
16.73
1862965.00
324.00
17.39
1468890.00
160.00
10.89
540161.00
141.00
26.10
376753.00
59.00
15.66
348144.00
85.00
24.42
x  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
2.50
47691.00
54406.00
-14.08
17972.00
21299.00
-18.51
15605.00
16728.00
-7.19
5701.00
6511.00
-14.20
4505.00
5604.00
-24.39
3908.00
4264.00
-9.10
x  (20.2) อัตราเพิ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 5.0) (หน่วยนับ:คน)
5.00
21658.00
24135.00
-11.44
8910.00
9342.00
-4.84
6158.00
6863.00
-11.44
2667.00
3155.00
-18.29
2218.00
3066.00
-38.23
1705.00
1709.00
-0.23
/  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
80.00
17443.00
17114.00
98.11
3498.00
3437.00
98.26
9513.00
9316.00
98.43
705.00
684.00
97.02
3058.00
3017.00
98.66
669.00
660.00
98.65
/  (25) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด (ร้อยละ 92) (หน่วยนับ:คน)
92.00
2731.00
2696.00
98.72
850.00
838.00
98.58
433.00
418.00
96.54
945.00
945.00
100.00
317.00
317.00
100.00
186.00
178.00
95.70
/  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
95.00
14842.00
14453.00
97.38
5230.00
5088.00
97.28
5097.00
4928.00
96.68
767.00
741.00
96.61
3074.00
3032.00
98.64
674.00
664.00
98.52
/  (28) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) (หน่วยนับ:แห่ง)
75.00
74.00
66.00
89.19
29.00
25.00
86.21
22.00
20.00
90.91
9.00
8.00
88.89
7.00
7.00
100.00
7.00
6.00
85.71
Service Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 90 ของทีมเป้าหมาย รพศ./รพท. 3 ทีม, รพช. 1 ทีมต่อจังหวัด) (หน่วยนับ:แห่ง)
90.00
28.00
41.00
100.00
13.00
20.00
100.00
5.00
5.00
100.00
2.00
7.00
100.00
4.00
4.00
100.00
4.00
5.00
100.00
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
204532.00
178923.00
87.48
73280.00
63150.00
86.18
40161.00
34129.00
84.98
45133.00
39654.00
87.86
22815.00
20245.00
88.74
23143.00
21745.00
93.96
/  (34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) (หน่วยนับ:คน)
7.00
8473.00
459.00
5.42
5102.00
318.00
6.23
880.00
44.00
5.00
1152.00
56.00
4.86
683.00
17.00
2.49
656.00
24.00
3.66
x  (36) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ผ่านขั้นที่ 1 ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
71.00
31.00
43.66
26.00
13.00
50.00
22.00
2.00
9.09
9.00
2.00
22.22
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
x  (42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
6.30
3127063.30
242.00
7.74
1862716.00
91.00
4.88
6.30
71.00
4.85
539815.00
32.00
5.89
376382.00
22.00
5.84
348144.00
26.00
7.50
/  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
28.00
3485129.00
772.00
22.15
1463210.00
292.00
19.96
1076489.00
234.00
21.74
388605.00
53.00
13.64
262495.00
114.00
43.43
294330.00
79.00
26.84
/  (46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
1037.00
864.00
83.32
608.00
477.00
78.45
263.00
246.00
93.54
87.00
71.00
81.61
23.00
18.00
78.26
56.00
52.00
92.85
/  (46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
786.00
636.00
80.92
478.00
349.00
73.01
143.00
132.00
92.31
83.00
80.00
96.39
18.00
17.00
99.44
64.00
58.00
90.62
/  (46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
837.00
673.00
80.41
644.00
515.00
80.00
90.00
69.00
77.66
102.00
88.00
86.28
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
100.00
x  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
23.50
3859984.00
1749.00
45.31
1463210.00
571.00
39.02
1451344.00
687.00
47.34
388605.00
183.00
47.09
262495.00
170.00
64.76
294330.00
138.00
46.89
x  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
65.00
29878.00
18371.00
61.49
15570.00
9389.00
60.30
11608.00
7252.00
62.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2700.00
1730.00
64.07
/  การตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method ของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
62.00
62.00
100.00
21.00
21.00
100.00
19.00
19.00
100.00
8.00
8.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (53) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 60) (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
65.00
65.00
100.00
21.00
21.00
100.00
22.00
22.00
100.00
8.00
8.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (58.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
8.00
8.00
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
x  (58.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
63.00
46.00
73.02
22.00
12.00
54.54
21.00
17.00
80.95
8.00
5.00
62.50
6.00
6.00
100.00
6.00
6.00
100.00
/  (59) ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 10) (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
565.00
140.00
24.78
322.00
57.00
17.70
35.00
35.00
100.00
115.00
15.00
13.04
15.00
15.00
100.00
78.00
18.00
23.08
People Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
876.00
764.00
87.21
374.00
374.00
100.00
298.00
298.00
100.00
19.00
0.00
0.00
92.00
92.00
100.00
93.00
0.00
0.00
Governance Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:แห่ง)
85.00
25.00
23.00
92.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
5.00
3.00
75.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
x  (83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:จังหวัด)
100.00
372.00
218.00
58.60
368.00
217.00
58.98
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.00
1.00
0.00
0.00
x  (83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25) (หน่วยนับ:คน)
25.00
15937.00
4894.00
30.71
5851.00
1646.00
28.13
4395.00
1512.00
34.40
2158.00
787.00
36.46
1928.00
410.00
21.27
1605.00
539.00
33.43
x  (83.3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
813.00
242.00
29.77
366.00
83.00
22.68
149.00
2.00
1.34
127.00
75.00
59.06
86.00
75.00
87.21
85.00
7.00
8.23
/  (92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8) (หน่วยนับ:แห่ง)
8.00
71.00
1.00
1.41
26.00
0.00
0.00
22.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
7.00
1.00
14.28
/  (93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) (หน่วยนับ:เรื่อง)
20.00
64.00
73.00
100.00
16.00
16.00
100.00
3.00
38.00
100.00
19.00
6.00
31.58
6.00
6.00
100.00
20.00
7.00
35.00
/  (96) ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ระดับ4)
90.00
193.00
193.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
90.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00