สรุปผลการปฏิบัติงาน PA ปี 2560


P&P Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
72599.00
67505.00
92.98
33417.00
30621.00
91.63
22657.00
21223.00
93.67
6647.00
6300.00
94.78
4252.00
4056.00
95.39
5626.00
5305.00
94.29
x  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
51.00
582783.00
276057.00
47.37
260837.00
123907.00
47.50
185521.00
81490.00
43.92
57891.00
30210.00
52.18
43398.00
22842.00
52.63
35136.00
17608.00
50.11
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (42 ต่อ 1000) (หน่วยนับ:คน)
42.00
147687.00
2920.00
29.66
61766.00
1350.00
32.79
45567.00
856.00
28.18
16217.00
241.00
22.29
12141.00
223.00
27.55
11996.00
250.00
31.26
/  (12) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:ตำบล)
50.00
406.00
303.00
74.63
142.00
105.00
73.94
116.00
79.00
68.10
67.00
50.00
74.62
37.00
26.00
70.27
44.00
43.00
97.73
/  (15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:คน)
85.00
1802.00
1584.00
87.90
954.00
843.00
88.36
525.00
461.00
87.81
127.00
108.00
85.40
117.00
100.00
85.47
79.00
72.00
91.14
/  (17) ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย) (หน่วยนับ:ตำบล)
80.00
35.00
32.00
91.43
9.00
6.00
66.66
7.00
7.00
100.00
3.00
3.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (19) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (≤ 18 ต่อ ประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
18.00
4591377.00
458.00
9.98
1857429.00
172.00
9.26
1468890.00
94.00
6.40
540161.00
83.00
15.37
376753.00
50.00
13.27
348144.00
59.00
16.95
/  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
2.50
46971.00
36245.00
22.84
17942.00
16540.00
7.81
16630.00
10556.00
36.52
6031.00
4585.00
23.97
2343.00
1286.00
45.11
4025.00
3278.00
18.55
/  (20.2) อัตราเพิ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 5.0) (หน่วยนับ:คน)
5.00
21158.00
14535.00
31.30
8950.00
6389.00
28.61
6462.00
4136.00
35.99
2661.00
2067.00
22.32
1411.00
799.00
43.37
1674.00
1144.00
31.66
/  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
80.00
5816.00
5658.00
97.28
2643.00
2564.00
97.01
1094.00
1057.00
96.62
380.00
365.00
96.05
1030.00
1012.00
98.25
669.00
660.00
98.65
/  (25) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด (ร้อยละ 92) (หน่วยนับ:คน)
92.00
393.00
391.00
99.49
73.00
71.00
97.26
37.00
37.00
100.00
235.00
235.00
100.00
36.00
36.00
100.00
12.00
12.00
100.00
/  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
95.00
6027.00
5796.00
96.17
2747.00
2625.00
95.56
1239.00
1176.00
94.92
332.00
314.00
94.58
1035.00
1017.00
98.26
674.00
664.00
98.52
/  (28) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) (หน่วยนับ:แห่ง)
75.00
74.00
58.00
78.38
29.00
19.00
65.52
22.00
20.00
90.91
9.00
8.00
88.89
7.00
5.00
71.43
7.00
6.00
85.71
Service Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 90 ของทีมเป้าหมาย รพศ./รพท. 3 ทีม, รพช. 1 ทีมต่อจังหวัด) (หน่วยนับ:แห่ง)
90.00
26.00
37.00
100.00
13.00
19.00
100.00
5.00
5.00
100.00
2.00
6.00
100.00
4.00
4.00
100.00
2.00
3.00
100.00
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
256066.00
209993.00
82.01
72291.00
59545.00
82.37
88947.00
69282.00
77.89
45122.00
36873.00
81.72
26877.00
23653.00
88.00
22829.00
20640.00
90.41
/  (34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) (หน่วยนับ:คน)
7.00
5021.00
273.00
5.44
3020.00
188.00
6.23
572.00
28.00
4.90
630.00
29.00
4.60
366.00
13.00
3.55
433.00
15.00
3.46
x  (36) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ผ่านขั้นที่ 1 ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
71.00
9.00
12.68
26.00
1.00
3.85
22.00
2.00
9.09
9.00
0.00
0.00
7.00
6.00
85.71
7.00
0.00
0.00
/  (42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
6.30
3122149.30
143.00
4.58
1857429.00
63.00
3.39
6.30
27.00
1.84
540182.00
16.00
2.96
376388.00
17.00
4.56
348144.00
20.00
5.74
/  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
28.00
3537310.00
434.00
12.27
1473487.00
147.00
9.98
1078006.00
167.00
15.49
388997.00
31.00
7.97
303113.00
34.00
11.22
293707.00
55.00
18.73
/  (46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
293.00
238.00
81.23
127.00
102.00
80.31
54.00
45.00
83.30
69.00
53.00
76.81
23.00
18.00
78.26
20.00
20.00
100.00
/  (46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
187.00
170.00
90.91
45.00
39.00
86.67
41.00
36.00
87.80
67.00
64.00
95.52
18.00
17.00
99.44
16.00
14.00
88.89
x  (46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
359.00
286.00
79.67
268.00
213.00
79.48
10.00
9.00
90.00
68.00
54.00
79.41
1.00
1.00
100.00
12.00
9.00
75.00
/  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
23.50
3906349.00
903.00
23.12
1473487.00
337.00
22.87
1447045.00
347.00
23.98
388997.00
105.00
26.99
303113.00
25.00
8.25
293707.00
89.00
30.30
x  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
65.00
33575.00
20241.00
60.29
12843.00
7511.00
58.48
8570.00
5231.00
61.04
5479.00
3323.00
60.65
4472.00
2770.00
61.94
2211.00
1406.00
63.59
/  การตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method ของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
62.00
62.00
100.00
21.00
21.00
100.00
19.00
19.00
100.00
8.00
8.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (53) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 60) (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
65.00
65.00
100.00
21.00
21.00
100.00
22.00
22.00
100.00
8.00
8.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (58.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
8.00
8.00
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
x  (58.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
63.00
45.00
71.43
22.00
12.00
54.54
21.00
16.00
76.19
8.00
5.00
62.50
6.00
6.00
100.00
6.00
6.00
100.00
x  (59) ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 10) (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
554.00
16.00
2.89
322.00
0.00
0.00
34.00
15.00
44.12
112.00
0.00
0.00
8.00
1.00
12.50
78.00
0.00
0.00
People Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
823.00
618.00
75.09
318.00
318.00
100.00
299.00
299.00
100.00
19.00
0.00
0.00
94.00
1.00
1.06
93.00
0.00
0.00
Governance Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:แห่ง)
85.00
25.00
23.00
92.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
5.00
3.00
75.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
x  (83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:จังหวัด)
100.00
389.00
217.00
55.78
385.00
217.00
56.36
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
x  (83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25) (หน่วยนับ:คน)
25.00
9198.00
2973.00
32.32
1849.00
514.00
27.80
3649.00
1236.00
33.87
1535.00
569.00
37.06
1031.00
245.00
23.76
1134.00
409.00
36.07
x  (83.3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
963.00
438.00
45.48
385.00
312.00
81.03
280.00
0.00
0.00
127.00
0.00
0.00
86.00
41.00
47.67
85.00
85.00
100.00
/  (92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8) (หน่วยนับ:แห่ง)
8.00
71.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0.00
22.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
/  (93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) (หน่วยนับ:เรื่อง)
20.00
73.00
60.00
82.19
25.00
6.00
24.00
3.00
38.00
100.00
19.00
6.00
31.58
6.00
3.00
50.00
20.00
7.00
35.00
/  (96) ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ระดับ4)
90.00
193.00
193.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
90.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00