สรุปผลการปฏิบัติงาน PA ปี 2560


P&P Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
113009.00
107388.00
95.03
49512.00
46219.00
93.35
38686.00
37376.00
96.61
11577.00
11147.00
96.29
4212.00
4065.00
96.51
9022.00
8581.00
95.11
x  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
51.00
831891.00
398547.00
47.91
354583.00
169731.00
47.87
303516.00
138288.00
45.56
88761.00
46692.00
52.60
35318.00
18776.00
53.16
49713.00
25060.00
50.41
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (42 ต่อ 1000) (หน่วยนับ:คน)
42.00
140798.00
4094.00
29.08
61631.00
2012.00
32.65
44644.00
1265.00
28.34
16135.00
353.00
21.88
6518.00
109.00
16.72
11870.00
355.00
29.91
/  (12) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:ตำบล)
50.00
408.00
399.00
97.79
141.00
140.00
99.29
115.00
115.00
100.00
71.00
67.00
94.37
37.00
33.00
89.18
44.00
44.00
100.00
/  (15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:คน)
85.00
1296.00
1106.00
85.34
496.00
405.00
81.65
525.00
461.00
87.81
136.00
116.00
85.30
65.00
59.00
90.80
74.00
65.00
87.84
/  (17) ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย) (หน่วยนับ:ตำบล)
80.00
35.00
35.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
3.00
3.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (19) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (≤ 18 ต่อ ประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
18.00
4596913.00
755.00
16.42
1862965.00
324.00
17.39
1468890.00
160.00
10.89
540161.00
127.00
23.51
376753.00
59.00
15.66
348144.00
85.00
24.42
x  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
2.50
43962.00
47002.00
-6.92
17401.00
20554.00
-18.11
15637.00
15796.00
-1.01
5726.00
6048.00
-5.62
1269.00
574.00
54.76
3929.00
4030.00
-2.57
x  (20.2) อัตราเพิ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 5.0) (หน่วยนับ:คน)
5.00
20229.00
20271.00
-0.21
8851.00
8787.00
0.72
6170.00
6461.00
-4.71
2627.00
2930.00
-11.53
898.00
470.00
47.66
1683.00
1623.00
3.56
/  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
80.00
13017.00
12814.00
98.44
3772.00
3727.00
98.81
4813.00
4726.00
98.19
705.00
684.00
97.02
3058.00
3017.00
98.66
669.00
660.00
98.65
/  (25) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด (ร้อยละ 92) (หน่วยนับ:คน)
92.00
1069.00
1060.00
99.16
325.00
324.00
99.69
227.00
227.00
100.00
223.00
223.00
100.00
108.00
108.00
100.00
186.00
178.00
95.70
/  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
95.00
12387.00
12101.00
97.69
3927.00
3878.00
98.75
3945.00
3786.00
95.97
767.00
741.00
96.61
3074.00
3032.00
98.64
674.00
664.00
98.52
/  (28) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) (หน่วยนับ:แห่ง)
75.00
74.00
66.00
89.19
29.00
25.00
86.21
22.00
20.00
90.91
9.00
8.00
88.89
7.00
7.00
100.00
7.00
6.00
85.71
Service Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 90 ของทีมเป้าหมาย รพศ./รพท. 3 ทีม, รพช. 1 ทีมต่อจังหวัด) (หน่วยนับ:แห่ง)
90.00
28.00
41.00
100.00
13.00
20.00
100.00
5.00
5.00
100.00
2.00
7.00
100.00
4.00
4.00
100.00
4.00
5.00
100.00
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
195578.00
170570.00
87.21
73741.00
63517.00
86.14
39957.00
33959.00
84.99
45225.00
39876.00
88.17
13628.00
11505.00
84.42
23027.00
21713.00
94.29
/  (34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) (หน่วยนับ:คน)
7.00
6814.00
395.00
5.80
4341.00
277.00
6.38
798.00
42.00
5.26
992.00
51.00
5.14
35.00
1.00
2.86
648.00
24.00
3.70
x  (36) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ผ่านขั้นที่ 1 ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
71.00
21.00
29.58
26.00
10.00
38.46
22.00
2.00
9.09
9.00
2.00
22.22
7.00
7.00
100.00
7.00
0.00
0.00
x  (42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
6.30
3127063.30
215.00
6.88
1862716.00
87.00
4.67
6.30
52.00
3.54
539815.00
32.00
5.89
376382.00
18.00
4.78
348144.00
26.00
7.50
/  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
28.00
3401390.00
623.00
18.32
1475182.00
266.00
18.03
1074776.00
214.00
19.91
390403.00
36.00
9.22
167356.00
39.00
23.30
293673.00
68.00
23.16
/  (46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
823.00
675.00
82.02
434.00
324.00
74.54
263.00
246.00
93.54
83.00
67.00
80.72
23.00
18.00
78.26
20.00
20.00
100.00
x  (46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
633.00
504.00
79.62
377.00
265.00
70.29
143.00
132.00
92.31
79.00
76.00
96.20
18.00
17.00
99.44
16.00
14.00
88.89
/  (46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
554.00
445.00
80.32
358.00
287.00
80.17
90.00
69.00
77.66
93.00
79.00
84.95
1.00
1.00
100.00
12.00
9.00
75.00
x  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
23.50
3772624.00
1476.00
39.12
1475182.00
523.00
35.45
1446010.00
630.00
43.57
390403.00
121.00
30.99
167356.00
73.00
43.62
293673.00
129.00
43.93
x  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
65.00
38470.00
23570.00
61.27
15570.00
9389.00
60.30
11190.00
7009.00
62.64
7237.00
4365.00
60.32
1855.00
1116.00
60.16
2618.00
1691.00
64.59
/  การตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method ของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
62.00
62.00
100.00
21.00
21.00
100.00
19.00
19.00
100.00
8.00
8.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (53) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 60) (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
62.00
62.00
100.00
21.00
21.00
100.00
19.00
19.00
100.00
8.00
8.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (58.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
8.00
8.00
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
x  (58.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
63.00
45.00
71.43
22.00
12.00
54.54
21.00
16.00
76.19
8.00
5.00
62.50
6.00
6.00
100.00
6.00
6.00
100.00
/  (59) ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 10) (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
557.00
90.00
16.16
322.00
57.00
17.70
34.00
15.00
44.12
115.00
15.00
13.04
8.00
1.00
12.50
78.00
2.00
2.56
People Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
876.00
764.00
87.21
374.00
374.00
100.00
298.00
298.00
100.00
19.00
0.00
0.00
92.00
92.00
100.00
93.00
0.00
0.00
Governance Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:แห่ง)
85.00
25.00
23.00
92.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
5.00
3.00
75.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
x  (83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:จังหวัด)
100.00
372.00
218.00
58.60
368.00
217.00
58.98
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.00
1.00
0.00
0.00
x  (83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25) (หน่วยนับ:คน)
25.00
15563.00
4835.00
31.07
5851.00
1646.00
28.13
4395.00
1512.00
34.40
2158.00
787.00
36.46
1554.00
351.00
22.59
1605.00
539.00
33.43
x  (83.3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
813.00
167.00
20.54
366.00
83.00
22.68
149.00
2.00
1.34
127.00
0.00
0.00
86.00
75.00
87.21
85.00
7.00
8.23
/  (92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8) (หน่วยนับ:แห่ง)
8.00
71.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0.00
22.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
/  (93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) (หน่วยนับ:เรื่อง)
20.00
64.00
73.00
100.00
16.00
16.00
100.00
3.00
38.00
100.00
19.00
6.00
31.58
6.00
6.00
100.00
20.00
7.00
35.00
/  (96) ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ระดับ4)
90.00
193.00
193.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
90.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00