สรุปผลการปฏิบัติงาน PA ปี 2560


P&P Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
72499.00
69967.00
96.51
3060.00
2778.00
90.78
40667.00
39651.00
97.50
12426.00
11995.00
96.53
7246.00
6943.00
95.82
9100.00
8600.00
94.51
x  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
51.00
880538.00
423613.00
48.11
370374.00
177115.00
47.82
308098.00
140657.00
45.65
89743.00
47221.00
52.62
62434.00
33413.00
53.52
49889.00
25207.00
50.53
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (42 ต่อ 1000) (หน่วยนับ:คน)
42.00
137747.00
4433.00
32.18
55584.00
1966.00
35.37
44212.00
1377.00
31.15
15836.00
403.00
25.45
10246.00
313.00
30.55
11869.00
374.00
31.51
/  (12) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:ตำบล)
50.00
342.00
337.00
98.54
141.00
140.00
99.29
120.00
120.00
100.00
37.00
33.00
89.18
44.00
44.00
100.00
/  (15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:คน)
85.00
2807.00
2444.00
87.07
496.00
405.00
81.65
2172.00
1915.00
88.17
65.00
59.00
90.80
74.00
65.00
87.84
/  (17) ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย) (หน่วยนับ:ตำบล)
80.00
32.00
32.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (19) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (≤ 18 ต่อ ประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
18.00
4056752.00
628.00
15.48
1862965.00
324.00
17.39
1468890.00
160.00
10.89
376753.00
59.00
15.66
348144.00
85.00
24.42
x  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
2.50
40938.00
47257.00
-15.44
11219.00
14365.00
-28.04
15605.00
16728.00
-7.19
5675.00
6464.00
-13.90
4505.00
5604.00
-24.39
3934.00
4096.00
-4.11
x  (20.2) อัตราเพิ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 5.0) (หน่วยนับ:คน)
5.00
18090.00
21912.00
-21.13
6087.00
7426.00
-21.99
6158.00
6863.00
-11.44
2673.00
3145.00
-17.65
1479.00
2832.00
-91.48
1693.00
1646.00
2.77
/  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
80.00
16738.00
16430.00
98.16
3498.00
3437.00
98.26
9513.00
9316.00
98.43
3058.00
3017.00
98.66
669.00
660.00
98.65
/  (25) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด (ร้อยละ 92) (หน่วยนับ:คน)
92.00
1786.00
1751.00
98.04
850.00
838.00
98.58
433.00
418.00
96.54
317.00
317.00
100.00
186.00
178.00
95.70
/  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
95.00
14075.00
13712.00
97.42
5230.00
5088.00
97.28
5097.00
4928.00
96.68
3074.00
3032.00
98.64
674.00
664.00
98.52
/  (28) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) (หน่วยนับ:แห่ง)
75.00
65.00
58.00
89.23
29.00
25.00
86.21
22.00
20.00
90.91
7.00
7.00
100.00
7.00
6.00
85.71
Service Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 90 ของทีมเป้าหมาย รพศ./รพท. 3 ทีม, รพช. 1 ทีมต่อจังหวัด) (หน่วยนับ:แห่ง)
90.00
26.00
34.00
100.00
13.00
20.00
100.00
5.00
5.00
100.00
4.00
4.00
100.00
4.00
5.00
100.00
x  (33) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
268771.00
133385.00
49.63
137723.00
17767.00
12.90
40161.00
34129.00
84.98
45012.00
39516.00
87.79
22815.00
20245.00
88.74
23060.00
21728.00
94.22
/  (34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) (หน่วยนับ:คน)
7.00
2715.00
117.00
4.31
880.00
44.00
5.00
1152.00
56.00
4.86
683.00
17.00
2.49
x  (36) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ผ่านขั้นที่ 1 ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
62.00
22.00
35.48
26.00
13.00
50.00
22.00
2.00
9.09
7.00
7.00
100.00
7.00
0.00
0.00
x  (42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
6.30
2587248.30
210.00
8.12
1862716.00
91.00
4.88
6.30
71.00
4.85
376382.00
22.00
5.84
348144.00
26.00
7.50
/  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
28.00
3370957.00
698.00
20.71
1349793.00
228.00
16.89
1076489.00
234.00
21.74
388466.00
54.00
13.90
262495.00
114.00
43.43
293714.00
68.00
23.15
/  (46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
950.00
793.00
83.47
608.00
477.00
78.45
263.00
246.00
93.54
23.00
18.00
78.26
56.00
52.00
92.85
x  (46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
703.00
556.00
79.09
478.00
349.00
73.01
143.00
132.00
92.31
18.00
17.00
99.44
64.00
58.00
90.62
x  (46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
735.00
585.00
79.59
644.00
515.00
80.00
90.00
69.00
77.66
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
100.00
x  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
23.50
3745812.00
1699.00
45.36
1349793.00
509.00
37.71
1451344.00
687.00
47.34
388466.00
201.00
51.74
262495.00
170.00
64.76
293714.00
132.00
44.94
x  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
65.00
27163.00
16748.00
61.66
5074.00
3003.00
59.18
11608.00
7252.00
62.47
7834.00
4789.00
61.13
0.00
0.00
0.00
2647.00
1704.00
64.37
/  การตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method ของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
54.00
54.00
100.00
21.00
21.00
100.00
19.00
19.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (53) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 60) (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
57.00
57.00
100.00
21.00
21.00
100.00
22.00
22.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (58.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
7.00
7.00
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
x  (58.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
55.00
41.00
74.55
22.00
12.00
54.54
21.00
17.00
80.95
6.00
6.00
100.00
6.00
6.00
100.00
/  (59) ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 10) (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
450.00
125.00
27.78
322.00
57.00
17.70
35.00
35.00
100.00
15.00
15.00
100.00
78.00
18.00
23.08
People Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
857.00
764.00
89.15
374.00
374.00
100.00
298.00
298.00
100.00
92.00
92.00
100.00
93.00
0.00
0.00
Governance Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:แห่ง)
85.00
20.00
20.00
100.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
x  (83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:จังหวัด)
100.00
371.00
218.00
58.76
368.00
217.00
58.98
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.00
1.00
0.00
0.00
x  (83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25) (หน่วยนับ:คน)
25.00
14464.00
4190.00
28.97
5851.00
1646.00
28.13
4395.00
1512.00
34.40
1928.00
410.00
21.27
2290.00
622.00
27.16
x  (83.3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
686.00
167.00
24.34
366.00
83.00
22.68
149.00
2.00
1.34
86.00
75.00
87.21
85.00
7.00
8.23
/  (92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8) (หน่วยนับ:แห่ง)
8.00
62.00
1.00
1.61
26.00
0.00
0.00
22.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
7.00
1.00
14.28
/  (93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) (หน่วยนับ:เรื่อง)
20.00
45.00
67.00
100.00
16.00
16.00
100.00
3.00
38.00
100.00
6.00
6.00
100.00
20.00
7.00
35.00
/  (96) ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ระดับ4)
90.00
103.00
103.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00