สรุปผลการปฏิบัติงาน PA ปี 2560


P&P Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
103258.00
96077.00
93.05
45465.00
41600.00
91.50
33035.00
31348.00
94.89
10350.00
9549.00
92.26
6440.00
6034.00
93.70
7968.00
7546.00
94.70
x  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51) (หน่วยนับ:คน)
51.00
736188.00
348363.00
47.32
313168.00
149318.00
47.68
249757.00
110163.00
44.11
76118.00
39441.00
51.82
53767.00
27870.00
51.83
43378.00
21571.00
49.73
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (42 ต่อ 1000) (หน่วยนับ:คน)
42.00
147770.00
3714.00
30.16
61753.00
1722.00
33.46
45279.00
1066.00
28.25
16268.00
316.00
23.31
12297.00
277.00
27.03
12173.00
333.00
32.83
/  (12) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:ตำบล)
50.00
408.00
399.00
97.79
141.00
140.00
99.29
115.00
115.00
100.00
71.00
67.00
94.37
37.00
33.00
89.18
44.00
44.00
100.00
/  (15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:คน)
85.00
1301.00
1112.00
85.47
496.00
405.00
81.65
525.00
461.00
87.81
136.00
116.00
85.30
65.00
59.00
90.80
79.00
71.00
89.87
/  (17) ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย) (หน่วยนับ:ตำบล)
80.00
35.00
35.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
3.00
3.00
100.00
9.00
9.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (19) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (≤ 18 ต่อ ประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
18.00
4596913.00
698.00
15.18
1862965.00
300.00
16.10
1468890.00
160.00
10.89
540161.00
110.00
20.36
376753.00
59.00
15.66
348144.00
69.00
19.82
/  (20.1) อัตราเพิ่มของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 2.5) (หน่วยนับ:คน)
2.50
45638.00
43815.00
3.99
17555.00
19536.00
-11.28
15926.00
13663.00
14.20
5792.00
5440.00
6.07
2323.00
1477.00
36.41
4042.00
3699.00
8.48
/  (20.2) อัตราเพิ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 5.0) (หน่วยนับ:คน)
5.00
20914.00
18588.00
11.12
8883.00
7955.00
10.44
6314.00
5596.00
11.37
2649.00
2585.00
2.41
1411.00
1015.00
28.06
1657.00
1437.00
13.27
/  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
80.00
12239.00
12021.00
98.22
3772.00
3727.00
98.81
4813.00
4726.00
98.19
705.00
684.00
97.02
2100.00
2065.00
98.33
849.00
819.00
96.00
/  (25) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด (ร้อยละ 92) (หน่วยนับ:คน)
92.00
1173.00
1158.00
98.72
325.00
324.00
99.69
227.00
227.00
100.00
223.00
223.00
100.00
108.00
108.00
100.00
290.00
276.00
95.17
/  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
95.00
11943.00
11585.00
97.00
3927.00
3878.00
98.75
3945.00
3786.00
95.97
767.00
741.00
96.61
2100.00
2065.00
98.33
1204.00
1115.00
92.61
/  (28) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) (หน่วยนับ:แห่ง)
75.00
74.00
65.00
87.84
29.00
24.00
82.76
22.00
20.00
90.91
9.00
8.00
88.89
7.00
7.00
100.00
7.00
6.00
85.71
Service Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 90 ของทีมเป้าหมาย รพศ./รพท. 3 ทีม, รพช. 1 ทีมต่อจังหวัด) (หน่วยนับ:แห่ง)
90.00
28.00
41.00
100.00
13.00
20.00
100.00
5.00
5.00
100.00
2.00
7.00
100.00
4.00
4.00
100.00
4.00
5.00
100.00
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:คน)
80.00
208982.00
179581.00
85.93
73102.00
62270.00
85.18
39711.00
32685.00
82.31
45539.00
39165.00
86.00
27142.00
24095.00
88.77
23488.00
21366.00
90.97
/  (34) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) (หน่วยนับ:คน)
7.00
6468.00
348.00
5.38
3827.00
236.00
6.17
712.00
37.00
5.20
815.00
39.00
4.79
511.00
13.00
2.54
603.00
23.00
3.81
x  (36) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ผ่านขั้นที่ 1 ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
71.00
26.00
36.62
26.00
10.00
38.46
22.00
2.00
9.09
9.00
2.00
22.22
7.00
6.00
85.71
7.00
6.00
85.71
/  (42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน) (หน่วยนับ:คน)
6.30
3121776.30
186.00
5.96
1857429.00
63.00
3.39
6.30
52.00
3.54
539815.00
32.00
5.89
376382.00
18.00
4.78
348144.00
21.00
6.00
/  (45) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
28.00
3550130.00
648.00
18.25
1474988.00
221.00
14.98
1078973.00
220.00
20.39
391713.00
67.00
17.10
306620.00
75.00
24.46
297836.00
65.00
21.82
/  (46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
790.00
658.00
83.29
434.00
324.00
74.54
263.00
246.00
93.54
50.00
50.00
100.00
23.00
18.00
78.26
20.00
20.00
100.00
x  (46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
604.00
477.00
78.97
377.00
265.00
70.29
143.00
132.00
92.31
50.00
49.00
98.00
18.00
17.00
99.44
16.00
14.00
88.89
x  (46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:ราย)
80.00
535.00
426.00
79.63
358.00
287.00
80.17
90.00
69.00
77.66
74.00
60.00
81.08
1.00
1.00
100.00
12.00
9.00
75.00
x  (47) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อแสนประชากร) (หน่วยนับ:คน)
23.50
3919957.00
1385.00
35.33
1474988.00
443.00
30.03
1448800.00
553.00
38.17
391713.00
175.00
44.68
306620.00
87.00
28.37
297836.00
127.00
42.64
x  (49) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65) (หน่วยนับ:คน)
65.00
38711.00
23516.00
60.75
14932.00
8919.00
59.73
9676.00
5920.00
61.18
6729.00
4030.00
59.89
4920.00
3065.00
62.30
2454.00
1582.00
64.47
/  การตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method ของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
62.00
62.00
100.00
21.00
21.00
100.00
19.00
19.00
100.00
8.00
8.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (53) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 60) (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
62.00
62.00
100.00
21.00
21.00
100.00
19.00
19.00
100.00
8.00
8.00
100.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
/  (58.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
8.00
8.00
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
x  (58.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
63.00
45.00
71.43
22.00
12.00
54.54
21.00
16.00
76.19
8.00
5.00
62.50
6.00
6.00
100.00
6.00
6.00
100.00
/  (59) ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 10) (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
557.00
91.00
16.34
322.00
58.00
18.01
34.00
15.00
44.12
115.00
15.00
13.04
8.00
1.00
12.50
78.00
2.00
2.56
People Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50) (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
876.00
764.00
87.21
374.00
374.00
100.00
298.00
298.00
100.00
19.00
0.00
0.00
92.00
92.00
100.00
93.00
0.00
0.00
Governance Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) (หน่วยนับ:แห่ง)
85.00
25.00
23.00
92.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
5.00
3.00
75.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
x  (83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 100) (หน่วยนับ:จังหวัด)
100.00
372.00
217.00
58.33
368.00
217.00
58.97
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
x  (83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25) (หน่วยนับ:คน)
25.00
14910.00
4690.00
31.46
5851.00
1646.00
28.13
5093.00
1753.00
34.42
1535.00
569.00
37.06
1031.00
245.00
23.76
1400.00
477.00
34.04
x  (83.3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
813.00
211.00
25.95
366.00
83.00
22.68
149.00
2.00
1.34
127.00
0.00
0.00
86.00
41.00
47.67
85.00
85.00
100.00
/  (92) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ร้อยละ 8) (หน่วยนับ:แห่ง)
8.00
71.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0.00
22.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
/  (93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) (หน่วยนับ:เรื่อง)
20.00
67.00
168.00
100.00
16.00
16.00
100.00
3.00
38.00
100.00
19.00
6.00
31.58
6.00
6.00
100.00
23.00
102.00
89.87
/  (96) ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ระดับ4)
90.00
193.00
193.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
90.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00