กลุ่มตัวชี้วัด | |view table
P&P Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
Service Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
People Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
Governance Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด