สรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด PA ปี 2561


P&P Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (13) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
50.00
100.00
100.00
100.00
88.00
72.00
81.82
9.00
5.00
55.56
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
 (14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
2.00
2.00
100.00
2.00
2.00
100.00
100.00
100.00
100.00
 (23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
20.00
29.00
28.00
96.55
20.00
20.00
100.00
2.00
6.00
66.67
14.00
4.00
28.57
7.00
2.00
28.57
Service Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
36.00
90.00
27.00
30.00
43.00
26.00
60.11
6.00
6.00
100.00
19.00
9.00
47.37
4.00
4.00
100.00
 (29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
26.00
21.00
80.77
66.00
60.00
90.91
9.00
9.00
100.00
0.00
7.00
100.00
7.00
7.00
100.00
 (29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
26.00
0.00
0.00
15.00
4.00
26.67
9.00
0.00
0.00
7.00
4.00
57.14
7.00
2.00
28.57
 (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
70.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
 (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
15.00
501.00
422.00
81.51
332.00
61.00
36.41
293.00
67.00
22.87
0.00
0.00
0.00
283.00
52.00
18.37
 (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
12.00
871.00
111.00
11.19
1323173.00
1.00
4.17
2653.00
346.00
1.57
2486.00
56.00
2.25
2248.00
70.00
3.11
 (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
85.00
1000.00
922.00
92.19
1495.00
1382.00
92.55
114.00
108.00
94.73
130.00
124.00
95.39
70.00
65.00
92.86
 (53) จำนวนเมืองสมุนไพร
100.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
0.00
People Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (57)อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
85.00
3070.00
3061.00
99.71
100.00
97.68
97.68
1826.00
1781.00
97.54
9216.00
9152.00
99.31
2283.00
2276.00
99.69
Governance Excellence (PA)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     อบ     ศก     ยส     อจ     มห    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
1.00
1.00
100.00
3.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
 (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
25.00
18.00
72.00
36.00
60.00
220.00
9.00
3.00
33.33
9.00
2.00
50.00
7.00
7.00
100.00
 (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
7.00
7.00
100.00
1.00
1.00
100.00
 (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
22.00
17.00
93.06
21.00
17.00
80.95
8.00
8.00
100.00
21.00
21.00
100.00
6.00
6.00
100.00
 (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
25.00
317.00
138.00
43.53
1014.00
258.00
25.47
112.00
35.00
31.25
77.00
34.00
44.16
78.00
40.00
51.28
 (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
6.00
78.00
0.00
0.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00